Dynamic Balance Acupunctuur | Privacyverklaring

Dynamic Balance Acupunctuur, gevestigd te Oosterbeek, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Adres: Annastraat 5, 6862 CG Oosterbeek 
Telefoon: 06 42787678
E-mail: info@dynamicbalanceacupunctuur.nl
Internet: https://dynamicbalanceacupunctuur.nl

Pepijn Zuurdeeg, Acupuncturist is de Functionaris Gegevensbescherming van Dynamic Balance Acupunctuur.
Hij is te bereiken via info@dynamicbalanceacupunctuur.nl

Persoonsgegevens die Dynamic Balance Acupunctuur verwerkt

Pepijn Zuurdeeg, Acupuncturist verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik
maakt van zijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan hem verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die hij verwerkt:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel
   op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die hij verwerkt

Pepijn Zuurdeeg, Acupuncturist verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige
persoonsgegevens van jou:
– gezondheid
– burgerservicenummer (BSN)
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

De website van Dynamic Balance Acupunctuur en/of zijn diensten hebben niet de
intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Pepijn Zuurdeeg, Acupuncturist 
kan echter niet controleren of een bezoeker van de website ouder dan 16 is.
Hij raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen,
om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er
van overtuigd bent dat Dynamic Balance Acupunctuur zonder die toestemming
persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met
ons op via info@dynamicbalanceacupunctuur.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dynamic Balance Acupunctuur verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende
doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te
   kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Pepijn Zuurdeeg, Acupuncturist verwerkt ook persoonsgegevens als hij hier
wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die hij nodig heeft voor de
belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Dynamic Balance Acupunctuur is voornemens zich op basis van geautomatiseerde
verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het
gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –
systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dynamic Balance Acupunctuur) tussen zit.

Dynamic Balance Acupunctuur gebruikt de volgende computerprogramma’s en/of –
systemen:

– Google analytics, t.a.v. het volgen van de activiteiten op de website, zodat
  duidelijk is welke pagina’s het meest bezocht worden en of aanpassing van de
   website nodig is. Verwachte gevolgen voor betrokkene: geen
– Mailchimp, t.a.v. het versturen van nieuwsbrieven en mogelijk in de toekomst
  het kunnen volgen wie zich aanmeldt via een AC invulformulier, om op die
  manier eventuele mails gericht te kunnen versturen en te kunnen
  automatiseren. Er is altijd een uitschrijf mogelijkheid per mail.
– Een laptop van het merk Hp, mobiele telefoons van het merk Hua Wei
– Salonized, vanwege gegevens verzameling intake, vervolgconsulten, online agenda en ter facturering.
– AcuGraph, vanwege gegevens verzameling intake, vervolgconsulten en gezondheidsmetingen.
– Onedrive, voor opslag van documenten als back-up van Harddisk van Laptop, Mobiele Telefoon en Tablet.
Alle systemen zijn voorzien van een wachtwoord of vingerafdruk beveiliging.
– Een beveiligd email-account bij 

Hoe lang Dynamic Balance Acupunctuur persoonsgegevens bewaart

Dynamic Balance Acupunctuur bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt
nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De
wettelijke bewaartermijn van cliënt-dossiers is 15 jaar, ingaand na afloop van de
behandeling. Deze termijn geldt voor gegevens die verband houden met de
gezondheid. Dynamic Balance Acupunctuur hanteert de volgende bewaartermijnen
voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
– NAW gegevens
– BSN nummer
– geboortedatum
– mailadres
– telefoonnummer
– behandelverslagen

Delen van persoonsgegevens met derden

Dynamic Balance Acupunctuur verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze
uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van Dynamic Balance Acupunctuur
sluit hij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde
niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Dynamic Balance Acupunctuur
 blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Dynamic Balance Acupunctuur gebruikt

Dynamic Balance Acupunctuur gebruikt alleen technische en functionele cookies.
En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw
computer, tablet of smartphone. De cookies die Dynamic Balance Acupunctuur
gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw
gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden
bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan Dynamic Balance Acupunctuur
hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je
ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser
verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van
jouw persoonsgegevens door Dynamic Balance Acupunctuur en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Pepijn Zuurdeeg een verzoek
kan indienen om de persoonsgegevens waarover zij van jou beschikt in
een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te
sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging
van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op
de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@dynamicbalanceacupunctuur.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Pepijn Zuurdeeg 
jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te
sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met
nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN)
zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Zij reageert zo snel mogelijk, maar
binnen vier weken, op jouw verzoek .
Dynamic Balance Acupunctuur wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid
hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
http://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe Dynamic Balance Acupunctuur persoonsgegevens beveiligt

Dynamic Balance Acupunctuur neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en
neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat
jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op of via info@dynamicbalanceacupunctuur.nl